Foto: Illustrasjon.

Publisert 19.02.2018 09:30, oppdatert 19.02.2018 09:30 - SSB.no / NADIYA FEDORYSHYN / KETIL B. THOVSEN - tips@stottmedia.no

Mindre utslipp per kjørte kilometer

Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt betraktelig siden 1990. Men siden transport av både personer og gods har økt enda mer, har utslippene per kilometer som én person eller ett tonn gods fraktes gått ned.

Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt med 28 prosent siden 1990 og utgjorde 19 prosent av totale norske klimagassutslipp i 2016. I samme periode har både persontransportarbeid og godstransportarbeid økt enda mer, noe som betyr at utslippene per person- og tonnkilometer totalt sett har gått ned.

Nyere biler gir utslippsnedgang

Hovedgrunnen til denne utviklingen er at nye kjøretøy med omtrent samme vekt og motorstørrelse har et lavere drivstofforbruk enn eldre kjøretøy. De senere årene har også en økende andel elbiler hatt betydning for at utslippene per kjøretøykilometer har gått ned.

Foruten teknologiutvikling er det mange andre faktorer som kan påvirke utslippene per kjøretøykilometer. Det er for eksempel en større andel personbiler som går på diesel i dag enn i 1990. Denne andelen har økt gradvis gjennom årene, og har bidratt til lavere CO2-utslipp per personkilometer, siden dieselbiler har lavere CO2-utslipp enn sammenlignbare bensinbiler.

Økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel har også bidratt til nedgangen i utslipp fra veitrafikk. Innblandingen av biodrivstoff økte fra 4 prosent i 2015 til 10 prosent i 2016, og bidro til nedgang i utslipp fra veitrafikk på rundt 4 prosent i denne perioden.

Faktorene nevnt ovenfor har alle til felles at de er med på å senke kjøretøyets utslipp per kjørte kilometer. Andre faktorer som kan være minst like effektfulle, går på hvordan transportmidlene brukes.

Mindre utslipp med flere passasjerer

Økt bruk av kollektivtrafikk, høyere passasjerbelegg i personbiler og lignende vil føre til at utslippene per personkilometer går ned.

Tall for passasjerbelegg er vanskelig å skaffe, siden dette, spesielt for privatbilisme, krever undersøkelsesbasert datainnsamling. Derfor bruker SSB faste passasjerbelegg for perioden 2009–2015.

Effekter av atferdsendring innen transportmiddelbruk vil derfor ikke fanges opp av utslippsindikatorene slik de lages nå.

Les hele saken på SSB.no.

Les også