Den lave lønnsveksten fortsetter

Publisert 01.02.2018 13:58, oppdatert 01.02.2018 13:58 - SSB - pressemelding - tips@stottmedia.no

Den lave lønnsveksten fortsetter

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017. Med unntak av året før er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt siden år 2000.

Den gjennomsnittlige månedslønna utgjorde 44 310 kroner, hvilket tilsvarte en vekst på vel 1 000 kroner fra 2016.

Både for kommuneansatte og ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn på 2,3 prosent. Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 40 400 kroner i kommunene og 44 800 kroner i privat sektor. Blant ansatte i statsforvaltningen var den gjennomsnittlige månedslønna 48 000 kroner, noe som tilsvarte en økning på 3,3 prosent fra september 2016 til september 2017. En av årsakene til den relativt høye veksten for statsansatte ligger i at deler av lønnsoppgjøret i 2016 fikk virkning så seint at det først vises i tallene for 2017. Dermed er det to lønnsoppgjør som påvirker lønnsveksten i årets lønnsstatikk.

2,4 prosent lønnsvekst for industriansatte

Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industrien utgjorde 45 460 kroner i september 2016, hvilket tilsvarte en lønnsvekst på 2,4 prosent fra 2016.

Om lag halvparten av de industriansatte er håndverkere eller operatører av ulike slag. Begge disse gruppene hadde en lønnsvekst på 2,7 prosent. Månedslønna utgjorde henholdsvis 38 010 kroner for håndverkere og 36 860 kroner for operatører. Sistnevnte yrkesgruppe omfatter i all hovedsak maskin- og prosessoperatører, fagoperatører, produksjonsarbeidere og sjåfører.

Til sammenligning hadde ledere i industrien en månedslønn på 73 150 kroner, som også tilsvarte en lønnsvekst på 2,7 prosent.

For ansatte i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, det største næringsområdet i industrien, økte månedslønnen fra 39 700 kroner i 2016 til 41 200 kroner i 2017. Dette gir en lønnsvekst på 3,8 prosent. Noe av årsaken til den relativt høye veksten ligger i at det er to lønnsoppgjør som påvirker lønnsveksten fra september 2016 til september 2017. I tillegg har det vært en økning i både uregelmessige tillegg og bonusutbetalinger i perioden.

Et annen stort område innenfor industri er metallvareindustri. Ansatte i denne næringen økte sin månedslønn fra 41 600 kroner i 2016 til 42 790 kroner i 2017. Dette medfører en lønnsvekst på 2,9 prosent.

Lav lønnsvekst for lærerne

Samlet lønnsvekst innen utdanningssektoren var 1,7 prosent fra 2016 til 2017. Til sammenligning hadde ansatte i barnehagene en lønnsvekst på 3,2 prosent. Veksten innenfor disse områdene er litt høyere i privat sektor enn i offentlig sektor siste år, men ser vi på perioden 2015 til 2017 er det tilnærmet lik utvikling.

I tillegg til lærere på ulike nivåer er ledere og assistenter to andre store yrkesgrupper innenfor utdanningsområdet. Både lønnsnivå og –vekst varierer relativt mye, men hovedbildet viser at ansatte i offentlig sektor kommer bedre ut lønnsmessig enn sine kollegaer i privat sektor.

Kommunalt ansatte grunnskolelærere hadde gjennomsnittlig 43 550 kroner i månedslønn i 2017, en årlig vekst på 1,5 prosent. Tilsvarende for grunnskolelære i private virksomheter var 41 090 kroner og 2,2 prosent.

Lektorene hadde 46 810 kroner i månedslønn i 2017, en vekst på 1,8 prosent fra året før. De fleste lektorene jobber i offentlige videregående skoler, men både lønnsnivået og lønnsveksten siste året var høyest for de ansatte i private virksomheter.

Førskolelærerne opp 3,2 prosent

Førskolelærernes lønn i 2017 var 38 590 kroner, en økning på 3,2 prosent fra året før. Det har liten eller ingen lønnsmessig betydning om førskolelærerne er ansatt i barnehage eller skole. Forskjellen mellom privat og offentlig sektor er også liten for denne yrkesgruppa.

Ledere innenfor utdanning omfatter i hovedsak rektorer og skolesjefer. I kommunale og fylkeskommunale virksomheter hadde denne yrkesgruppa 56 070 kroner i månedslønn i 2017. Dette var en økning på 3,1 prosent fra året før. Til sammenligning hadde tilsvarende yrkesgruppe i private virksomheter ei månedslønn på 53 990 kroner, en økning på 2,4 prosent.

Barnehage- og skoleassistenter er en voksende yrkesgruppe både i privat og offentlig sektor. I 2017 var gjennomsnittlig månedslønn for denne yrkesgruppa 31 190 kroner, en økning på 2,6 prosent fra året før. Kommunalt ansatte barnehage- og skoleassistenter hadde snaut 600 kroner mer i gjennomsnittlig månedslønn en de ansatte i private virksomheter.

Les også